سازنده

فومیران

انتخاب رنگ

مشکی
سفید

مشخصات کلی

ابعاد

1.5 * 100 متر
1.5 * 50 متر

ضخامت

1 میلی متر
1.5 میلی متر
1.8 میلی متر
2 میلی متر
2.5 میلی متر
3 میلی متر
4 میلی متر
5 میلی متر
6 میلی متر
7 میلی متر
8 میلی متر
9 میلی متر
10 میلی متر